Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - dodávka automobilu

10. 5. 2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), zadávané dle § 31 zákona tj. zadavatel v tomto výběrovém řízení nepostupuje v zadávacím řízení dle zákona, ale je povinen dodržet základní zásady zákona podle  § 6 zákona, s názvem

"Dodávka automobilu pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“

 

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

 

Zadavatel:               

název:                               Pečovatelská služba okresu Benešov

sídlo:                                  Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov

IČ:                                       714 59 215

Zastoupená:                   Mgr. Alenou Králíčkovou, ředitelkou

 

Kontaktní osoba zadavatele:

jméno a příjmení:        Nataša Bruková

tel. / email:                     776 630 297 /  brukova@ps-benesov.cz

 

2. Druh veřejné zakázky a její předpokládaná hodnota

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

je 380.000 Kč s DPH.

 

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového automobilu pro poskytování pečovatelské služby –  vhodného pro přepravu osob a převážení jídlonosičů v přepravkách.

 1. Technická specifikace dodávky:

  Závazné technické požadavky:

 2. < >

  Počet míst k sezení: minimálně 5

 3. Zdvihový objem:min. 1200 ccm

 4. < >

  Zavazadlový prostor: rovná plocha s rozměry minimálně 115 cm x 90 cm

 5. < >Požadovaná minimální výbava:

  Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

 6. Plnohodnotné rezervní kolo s příslušenstvím

 7. Sada zimních kol 4 ks (ocelový ráfek a pneu, velkoplošné krytí kol)

 8. Rezervní kolo: ocelové plnohodnotné

 9. Gumové koberce, včetně zavazadlového prostoru

 10. Elektrické ovládání oken vpředu

 11. Airbagy – řidiče, spolujezdce

 12. Dveře: 5 ti dveřový automobil, zadní dveře minimálně 1 posuvné, dveře zavazadlového prostoru otvíratelné do stran, prosklená okna dveří

 13. Boční okna vozidla prosklená

 14. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

 15. Přední mlhové světlomety

 16. Zadní stěrač

 17. Zadní sedadla sklopná

 18. Povinná výbava vozidla

 19. Prodloužená záruka na 5 let nebo do 100 000 km (co nastane dříve)

 20. Předplacený servis na 5 let nebo 100 000 km (co nastane dříve)

   

  Požadavek na autorizovaný servis: zadavatel požaduje autorizovaný servis pro vozidlo dostupný do 20 km od sídla zadavatele nebo města Vlašim, okres Benešov.  

   

  4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 

 1. Zadavatel požaduje k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti účastníka výběrového řízeníkvalifikačních předpokladů předložit čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle přílohy č. 1 této výzvy.

   

  2)     Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dodavatele. Pro prokazování kvalifikace získané v zahraničí, kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob platí přiměřeně pravidla uvedené v ustanovení § 81 až 83 zákona.

   

5. Obchodní podmínky

 

1)     Zadavatelem požadované obchodní podmínky jsou uvedeny v čl. 5 odst. 2 této výzvy (viz níže). Dodavatel v nabídce předloží návrh kupní smlouvy, který:

-     bude obsahovat veškeré obchodní podmínky požadované zadavatelem (viz čl. 5 odst. 2 této výzvy),

-                     bude obsahovat případné další obchodní podmínky dodavatele, které dodavatel bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto obchodní podmínky dodavatele nesmí být v rozporu s obchodními podmínkami stanovenými zadavatelem,

-     bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

-     bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, přičemž dodavatel doloží rovněž doklad o oprávnění zástupce dodavatele k podpisu návrhu smlouvy (např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, plná moc, doklad o oprávnění k podpisu v rámci pracovní činnosti zástupce dodavatele apod.).

 

2)     Návrh kupní smlouvy musí obsahovat tyto obchodní podmínky zadavatele:

a) předmětem plnění smlouvy je závazek dodavatele (prodávajícího) dodat zadavateli (kupujícímu) předmět smlouvy tj. nové osobní/užitkové automobily dle technických podmínek uvedených v čl. 3a)  přičemž přílohou smlouvy bude technický popis nabízeného plnění z nabídky kupujícího (viz čl. 6 odst. 2) této výzvy

 1. doba plnění - zahájení plnění ihned po uzavření smlouvy, závazná dodací lhůta je stanovena do 12ti týdnů od podpisu smlouvy

  c) místo plnění - sídlo zadavatele na adrese Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov, kam bude předmět VZ dodán

  d)  záruční doba - je požadována prodloužená záruka v délce 5 let nebo 100 000 km dle toho, co nastane dříve

  e)  ostatní ustanovení:

- smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít,

- smluvní strany výslovně stanoví, že neumožní podstatnou změnu smlouvy - za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy a změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch dodavatele a dále nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky či umožnit účast jiných dodavatelů v předmětném výběrovém řízení, v němž byl dodavatel vybrán,

- dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

 

6. Technické podmínky

 

1)      Technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky jsou stanoveny prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon, vlastnosti, funkce a účel předmětu plnění a jsou uvedeny v  čl. 3a) této výzvy.  Dodavatel je povinen dodržet technické podmínky minimálně v rozsahu dle čl. 3a)  této výzvy a současně je povinen dodržet technické podmínky stanovené v příslušných právních předpisech a normách. Pokud je v technických podmínkách v čl. 3 a) této výzvy uveden odkaz na určitého dodavatele či výrobek, zadavatel umožňuje použití rovnocenných řešení.

 

2)      Součástí nabídky musí být technický popis nabízeného plnění minimálně v rozsahu prokazujícím splnění technických podmínek zadavatele uvedeného v čl. 3a) této výzvy. Dodavatel je povinen v nabídce předložit technický popis nabízeného plnění vč. uvedení obchodního názvu, výrobce, nabízeného vybavení atd. (tj. co konkrétně nabízí). Z informací předložených uchazečem musí být zřejmé splnění zadavatelem požadovaných technických podmínek.

 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

 

1)     Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze v případě změny příslušných daňových předpisů.

 

2)   Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky a dle technických podmínek předmětu veřejné zakázky dle čl. 3a) ZD, přičemž uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky.

 

3)   Nabídková cena bude uvedena v tabulce na krycím listu, který je přílohou č. 2 této výzvy a bude stanovena tímto způsobem:

       a) cena dodávky nového osobního/užitkového automobilu dle čl. 3 a)  této výzvy.

        

8. Požadavky na obsah a zpracování nabídky

 

 1. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce v jednom vyhotovení.

 

 1. Zadavatel doporučuje nabídku svázat nebo jinak upravit nerozebíratelným způsobem a rovněž doporučuje jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Bude-li takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, musí být tyto opatřeny datem provedení opravy a podepsány osobou, resp. osobami podepisujícími nabídku.

   

 2. Obsah nabídky - součástí nabídky musí být:

 3. krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele (tj. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČO, a u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno), kontaktní osobu dodavatele a nabídkovou cenu zpracovanou do tabulky v souladu s čl. 7 odst. 3 této výzvy - vzor krycího listu je přílohou č. 2 této výzvy,

  b)    prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti účastníka výběrového řízení dle čl. 4 této výzvy,

  c)     návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jménem či za dodavatele a zpracovaný v souladu s čl. 5 této výzvy, vč. dokladu o oprávnění zástupce dodavatele k podpisu návrhu smlouvy dle čl. 5 této výzvy, (např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, plná moc, doklad o oprávnění k podpisu v rámci pracovní činnosti zástupce dodavatele apod.),

  d)    technický popis nabízeného plnění zpracovaný v souladu s čl. 6 odst. 2 této výzvy.

   

 4. Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

   

 5. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

   

9. Vysvětlení zadávacích podmínek a prohlídka vozidel

 

1)    Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel je povinen bez zbytečného odkladu odeslat vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění požadavku dodavatele všem dodavatelům, kterým byla výzva k podání nabídky zaslána. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

 

2)    Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek zasílejte emailem na adresu kontaktní osoby uvedené v čl. 1 výzvy tj. brukova@ps-benesov.cz. Zadavatel rozešle dodatečné informace dodavatelům rovněž emailem.

 

 

10. Lhůta, místo a způsob podání nabídek, otevírání obálek

 

1)      Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 05. 2018 ve 12:00 hodin. Nabídky doručené po uplynutí této lhůty nebudou zadavatelem do výběrového řízení přijaty.

 

2)      Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele. Nabídky lze zaslat na adresu Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov nebo předat osobně v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hod.

         

3)    Nabídka bude podána v listinné podobě v uzavřené obálce označené názvem zakázky tj. „Dodávka automobilu pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“   adresou dodavatele a nápisem "NEOTVÍRAT".

 

4)      Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá v daném výběrovém řízení více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny takové nabídky vyřadí a uchazeče vyloučí z účasti ve výběrovém řízení.

 

 

11. Hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy

 

 1. Otevírání obálek 25.05.2018 v 12.30 hodin v sídle zadavatele.

   

 2. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč s DPH. Hodnocena bude nabídková cena v Kč s DPH zpracovaná dle čl. 7 odst. 3 písm. c) této výzvy uvedená v tabulce na krycím listu nabídky tj. konečná cena za 1 ks osobního/užitkového automobilu.   

  Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč s DPH.

   

 3. Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele podle výsledku hodnocení nabídek. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uchazečům doručeno písemně. Oznámení o výběru uchazeče uveřejní zadavatel na webových stránkách zadavatele http://www.ps-benesov.estranky.cz/.V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky uveřejní Smlouvu o dodávce ve lhůtě 14 ti dnů uveřejněna na webových stránkách zadavatele na http://www.ps-benesov.estranky.cz/ a v Registru smluv.

   

  3)    Zadavatel uzavře kupní smlouvu prostřednictvím vybraného dodavatele, přičemž uzavíraná smlouva bude v souladu s nabídkou vybraného dodavatele. V případě, že vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem smlouvu uzavřít nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí. V případě, že dodavatel, který se umístil jako druhý v pořadí, taktéž odmítne se zadavatelem smlouvu uzavřít nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako třetí v pořadí.

   

  12. Ostatní informace

1)    Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona, která dle § 31 zákona není zadávána postupem dle zákona, ale zadavatel je povinen dodržet zásady dle § 6 zákona.

 

2)    Podané nabídky se stávají součástí dokumentace výběrového řízení a uchazeči nemají na jejich vrácení právo. Uchazeči nemají právo požadovat úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s podáním nabídky.

 

3)    Zadavatel si vyhrazuje právo do uzavření smlouvy výběrové řízení zrušit.

 

4)    Tato výzva k podání nabídky a její přílohy obsahuje veškeré zadávací podmínky zadavatele pro předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel je oprávněn zadávací podmínky vysvětlit dle čl. 9 této výzvy.

 

5)    Nedílnou součástí této výzvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 - čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti,

- příloha č. 2 - krycí list nabídky.

 

 

Benešov, dne  10.05.2018.

 

 

 

                                                                           Mgr. Alena Králíčková

                                                                     Pečovatelská služba okresu Benešov

 

Příloha č.1

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel, který:

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ);
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ);
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ);
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ);
 • není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ);

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat:

 1. tato právnická osoba,

 2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

 3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

   

Dodavatel rovněž čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit zadávanou veřejnou zakázku na Dodávku automobilu pro Pečovatelskou službz okresu Benešov.

 

V ............................... dne ...............................

Dodavatel: .......................................................

Osoba oprávněna jednat: .................................

Funkce: ............................................................

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

 

 

Příloha č. 2

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Dodávka automobilu pro

Pečovatelskou službu okresu Benešov

Zadavatel

Název

Pečovatelská služba okresu Benešov

Sídlo

Malé náměstí 2006, 25601 Benešov

Telefon

317728258, 603593085

71459251

DIČ

Není plátce

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Mgr. Alena Králíčková, ředitelka

Kontaktní osoba

Nataša Bruková

Telefon

776 60 297

e-mail

brukova@ps-benesov.cz

Uchazeč

Název

 

 

Sídlo

 

 

Telefon

 

 

 

 

DIČ

 

 

Spisová značka v obchodním rejstříku

 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

 

Kontaktní osoba

 

 

Telefon

 

 

e-mail

 

 

Nabídková cena

 

Cena celkem bez DPH

Samostatně DPH

Cena celkem s DPH

Nabídková cena dodávky nového vozu

 

 

 

Oprávněná osoba jednat za uchazeče

Podpis oprávněné osoby, razítko, datum

 

Titul, příjmení, jméno

 

 

Funkce