Jdi na obsah Jdi na menu
 


výběrové řízení - dodávka automobilu pro PS

26. 2. 2015

VÝZVA

 

k podání nabídky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozd předpisů na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Zadavatel:             Pečovatelská služba okresu Benešov

Sídlo:                     Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov

IČ:                         71459251

 

NÁZEV ZAKÁZKY:

 

„Dodávka automobilu pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“

 

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ

 

k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.

 

 1. Informace o předmětu zakázky

   

  1. Stručný textový popis zakázky

   Plněním veřejné zakázky je dodávka nového automobilu pro poskytování pečovatelské služby –  vhodného pro přepravu osob a převážení jídlonosičů v přepravkách.

    

  2. Technická specifikace dodávky:

   Závazné technické požadavky:

 2. < >

  Zdvihový objem:min. 1200 ccm

 3. < >

  Zavazadlový prostor: rovná plocha s rozměry minimálně 115 cm x 90 cm

 4. < > 

   

  Minimální výbava:

 5. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

 6. Rezervní kolo

 7. Sada zimních kol 4 ks (ocelový ráfek a pneu, velkoplošné krytí kol)

 8. Gumové koberce, včetně zavazadlového prostoru

 9. < >

  El. Ovládaná přední okna

 10. Airbagy – řidiče, spolujezdce

 11. < >

  Zadní dveře: minimálně 1 posuvné

 12. Dveře zavazadlového prostoru: otvírací do stran, prosklená okna

 13. Boční okna vozidla prosklená

   

  1. Doba plnění:

   Dodávka do 9 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

    

  2. Maximální cena zakázky:          400.000 Kč bez DPH.

    

  3. Záruční lhůta na dodávku: min. 24 měsíců

 

 1. Předání a převzetí dodávky:

  Dodavatel při předání dodávky předá prohlášení o shodě, záruční a technické listy.

   

 2. Informace o možnostech vyžádat informace k zakázce

  Zájemce o zakázku může požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace písemnou formou, a to e-mailovou zprávou, musí být doručena na adresu zadavatele kralickova@ps-benesov.cz nejpozději pracovní 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to do 12.00 hod.

   

 3. Podmínky pro podání nabídky, vč. lhůty a adresy pro podání nabídek

  Nabídka bude podána v českém jazyce. Uchazeč v nabídce předloží návrh kupní smlouvy

  Nabídka se podává písemně, v uzavřené obálce, označená názvem zakázky, označená NEOTVÍRAT – veřejná zakázka „Dodávka automobilu pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“, na které musí být uvedena adresa uchazeče.

   

  Písemnou nabídku zašlete na adresu: Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 25601 Benešov, nebo ji můžete doručit přímo na výše uvedenou adresu v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hodin.

   

  Lhůta pro podání nabídek končí 16.3.2015 v 12.00 hodin.

   

 4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

  Uchazeč doloží ve své nabídce:

 5. Oprávnění k podnikání (kopie) na celý rozsah plnění zakázky, vč. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, či jiné podobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů.

 6. Technické listy k nabízenému vozu, ze kterých budou patrné veškeré technické údaje nabízeného vozu.

 7. Čestné prohlášení, že nabízený osobní automobil splňuje veškeré požadavky podle bodu 1.2. Technická specifikace dodávky.

   

 8. Základní kritéria pro přidělení zakázky

  Základním kritériem pro přidělení zakázky je nejnižší nabídková cena zakázky. Tuto cenu uchazeč uvede na krycí list nabídky – příloha č. 1.

   

 9. Způsob zpracování cenové nabídky

  Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. Nabídková cena bude uvedena v členění – cena bez DPH, samostatně výše DPH a nabídková cena vč. DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto výzvou a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

  Uchazeč v nabídce předloží návrh kupní smlouvy.

  Nabídka bude pevně sešita/svázána.

   

 10. Platební podmínky

  Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

  Úhrada za plnění zakázky bude uhrazena zadavatelem na základě faktury splňující náležitosti podle platných právních předpisů, vystavené dodavatelem.

  Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

   

 11. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

  Uchazeč je svou nabídkou po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro skončení nabídky.

   

 12. Oznámení o výběru uchazeče

  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uchazečům doručeno písemně. Oznámení o výběru uchazeče uveřejní zadavatel na webových stránkách zadavatele http://www.ps-benesov.estranky.cz/.

  V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky bude Smlouva o dodávce ve lhůtě 14 ti dnů uveřejněna na webových stránkách zadavatele na http://www.ps-benesov.estranky.cz/

   

   

 13. Práva zadavatele

  Zadavatel si vyhrazuje:

 14. právo zrušit zadání veřejné zakázky kdykoli i bez udání důvodu a možnost neuzavřít smlouvu o plnění předmětu zakázky s vítězným uchazečem

 15. nehradit uchazečům náklady se zpracováním a podáním nabídky

 16. nevracet zájemcům podané nabídky.

   

  Uchazeč podáním nabídky souhlasí s podmínkami veřejné zakázky a zadávací dokumentací.

   

  Obsah nabídky:

  Návrh kupní smlouvy

  Krycí list

  Technické listy k nabízenému vozidlu

  Čestné prohlášení, že nabízený osobní automobil splňuje veškeré požadavky podle bodu 1.2. Technická specifikace dodávky.

  Oprávnění k podnikání (kopie) na celý rozsah plnění zakázky, vč. kopie výpisu z obchodního rejstříku

   

   

   

  V Benešově, dne 25.02.2015

   

   

   

   

   

  Mgr. Alena Králíčková

  Pečovatelská služba okresu Benešov

   

   

   

  Informace pro uchazeče:

  e-mail: kralickova@ps-benesov.cz

  http://www.ps-benesov.estranky.cz/