Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodávka 2 ks automobilů

24. 5. 2017

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), zadávané dle § 31 zákona tj. zadavatel v tomto výběrovém řízení nepostupuje v zadávacím řízení dle zákona, ale je povinen dodržet základní zásady zákona podle  § 6 zákona, s názvem

 

 

"Dodávka 2 ks automobilů pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“

 

 

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

 

Zadavatel:               

název:                               Pečovatelská služba okresu Benešov

sídlo:                                  Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov

IČ:                                       714 59 215

 

Kontaktní osoba zadavatele:

jméno a příjmení:        Mgr. Alena Králíčková

tel. / email:                     317 728 258 /  kralickova@ps-benesov.cz

 

 

2. Druh veřejné zakázky a její předpokládaná hodnota

 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

je 750 000,- Kč bez DPH.

 

3. Předmět veřejné zakázky

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů nových automobilů pro poskytování pečovatelské služby –  vhodného pro přepravu osob a převážení jídlonosičů v přepravkách.

 1. Technická specifikace dodávky (pro oba vozy):

  Závazné technické požadavky:

 2. < >

  Počet míst k sezení: minimálně 5

 3. Zdvihový objem:min. 1200 ccm

 4. < >

  Zavazadlový prostor: rovná plocha s rozměry minimálně 115 cm x 90 cm

 5. < > 

   

   

  Požadovaná minimální výbava:

 6. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

 7. Plnohodnotné rezervní kolo s příslušenstvím

 8. Sada zimních kol 4 ks (ocelový ráfek a pneu, velkoplošné krytí kol)

 9. Rezervní kolo: ocelové plnohodnotné

 10. Gumové koberce, včetně zavazadlového prostoru

 11. Elektrické ovládání oken vpředu

 12. Airbagy – řidiče, spolujezdce

 13. Rádio - pevně zabudované rádio s neoddělitelným ovládacím panelem

 14. Dveře: 5 ti dveřový automobil, zadní dveře minimálně 1 posuvné, dveře zavazadlového prostoru otvíratelné do stran, prosklená okna dveří

 15. Boční okna vozidla prosklená

 16. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

 17. Přední mlhové světlomety

 18. Zadní stěrač

 19. Zadní sedadla sklopná

 20. Povinná výbava vozidla

 21. Prodloužená záruka na 5 let nebo do 100 000 km (co nastane dříve)

 22. Předplacený servis na 5 let nebo 100 000 km (co nastane dříve)

   

  4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 

1)     Zadavatel požaduje k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti účastníka výběrového řízení  kvalifikačních předpokladů předložit čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle přílohy č. 1 této výzvy.

 

2)     Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dodavatele. Pro prokazování kvalifikace získané v zahraničí, kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob platí přiměřeně pravidla uvedené v ustanovení § 81 až 83 zákona.

 

5. Obchodní podmínky

 

1)     Zadavatelem požadované obchodní podmínky jsou uvedeny v čl. 5 odst. 2 této výzvy (viz níže). Dodavatel v nabídce předloží návrh kupní smlouvy, který :

-     bude obsahovat veškeré obchodní podmínky požadované zadavatelem (viz čl. 5 odst. 2 této výzvy),

-                     bude obsahovat případné další obchodní podmínky dodavatele, které dodavatel bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto obchodní podmínky dodavatele nesmí být v rozporu s obchodními podmínkami stanovenými zadavatelem,

-     bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

-     bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, přičemž dodavatel doloží rovněž doklad o oprávnění zástupce dodavatele k podpisu návrhu smlouvy (např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, plná moc, doklad o oprávnění k podpisu v rámci pracovní činnosti zástupce dodavatele apod.).

 

2)     Návrh kupní smlouvy musí obsahovat tyto obchodní podmínky zadavatele:

a) předmětem plnění smlouvy je závazek dodavatele (prodávajícího) dodat zadavateli (kupujícímu) předmět smlouvy tj. nové osobní/užitkové automobily dle technických podmínek uvedených v čl. 3a)  přičemž přílohou smlouvy bude technický popis nabízeného plnění z nabídky kupujícího (viz čl. 6 odst. 2) této výzvy

 1. doba plnění - zahájení plnění ihned po uzavření smlouvy, závazná dodací lhůta je stanovena  do 15ti týdnů od podpisu smlouvy

  c) místo plnění - sídlo zadavatele na adrese Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov,

  d)  záruční doba - je požadována prodloužená záruka v délce 5 let nebo 100 000 km dle toho, co nastane dříve

  e)  ostatní ustanovení:

- smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít,

- smluvní strany výslovně stanoví, že neumožní podstatnou změnu smlouvy - za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy a změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch dodavatele a dále nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky či umožnit účast jiných dodavatelů v předmětném výběrovém řízení, v němž byl dodavatel vybrán,

- dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

 

6. Technické podmínky

 

1)      Technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky jsou stanoveny prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon, vlastnosti, funkce a účel předmětu plnění a jsou uvedeny v  čl. 3a) této výzvy.  Dodavatel je povinen dodržet technické podmínky minimálně v rozsahu dle čl. 3a)  této výzvy a současně je povinen dodržet technické podmínky stanovené v příslušných právních předpisech a normách. Pokud je v technických podmínkách v čl. 3 a) této výzvy uveden odkaz na určitého dodavatele či výrobek, zadavatel umožňuje použití rovnocenných řešení.

 

2)      Součástí nabídky musí být technický popis nabízeného plnění minimálně v rozsahu prokazujícím splnění technických podmínek zadavatele uvedeného v čl. 3a) této výzvy. Dodavatel je povinen v nabídce předložit technický popis nabízeného plnění vč. uvedení obchodního názvu, výrobce, nabízeného vybavení atd. (tj. co konkrétně nabízí). Z informací předložených uchazečem musí být zřejmé splnění zadavatelem požadovaných technických podmínek.

 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

 

1)     Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze v případě změny příslušných daňových předpisů.

 

2)   Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky a dle technických podmínek předmětu veřejné zakázky dle čl. 3a) ZD, přičemž uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky.

 

3)   Nabídková cena bude uvedena v tabulce na krycím listu, který je přílohou č. 2 této výzvy a bude stanovena tímto způsobem:

       a) cena dodávky nového osobního/užitkového automobilu dle čl. 3 a)  této výzvy, za 1. a 2. automobil

       b) cena dodávky dvou kusů nových osobních/užitkových  automobilů

      

8. Požadavky na obsah a zpracování nabídky

 

 1. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce v jednom vyhotovení.

 

 1. Zadavatel doporučuje nabídku svázat nebo jinak upravit nerozebíratelným způsobem a rovněž doporučuje jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Bude-li takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, musí být tyto opatřeny datem provedení opravy a podepsány osobou, resp. osobami podepisujícími nabídku.

   

 2. Obsah nabídky - součástí nabídky musí být:

 3. krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele (tj. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, IČO, a u fyzické osoby obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno), kontaktní osobu dodavatele a nabídkovou cenu zpracovanou do tabulky v souladu s čl. 7 odst. 3 této výzvy - vzor krycího listu je přílohou č. 2 této výzvy,

  b)    prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti účastníka výběrového řízení dle čl. 4 této výzvy,

  c)     návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jménem či za dodavatele a zpracovaný v souladu s čl. 5 této výzvy, vč. dokladu o oprávnění zástupce dodavatele k podpisu návrhu smlouvy dle čl. 5 této výzvy, (např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, plná moc, doklad o oprávnění k podpisu v rámci pracovní činnosti zástupce dodavatele apod.),

  d)    technický popis nabízeného plnění zpracovaný v souladu s čl. 6 odst. 2 této výzvy.

   

 4. Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

   

 5. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

   

   

9. Vysvětlení zadávacích podmínek a prohlídka vozidel

 

1)    Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel je povinen bez zbytečného odkladu odeslat vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění požadavku dodavatele všem dodavatelům, kterým byla výzva k podání nabídky zaslána. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

 

2)    Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek zasílejte emailem na adresu kontaktní osoby uvedené v čl. 1 výzvy tj. kralickova@ps-benesov.cz. Zadavatel rozešle dodatečné informace dodavatelům rovněž emailem.

 

 

10. Lhůta, místo a způsob podání nabídek, otevírání obálek

 

1)      Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.06 2017 ve 12:00 hodin. Nabídky doručené po uplynutí této lhůty nebudou zadavatelem do výběrového řízení přijaty.

 

2)      Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele. Nabídky lze zaslat na adresu Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov nebo předat osobně v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hod.

         

3)    Nabídka bude podána v listinné podobě v uzavřené obálce označené názvem zakázky tj. „Dodávka 2 ks automobilů pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“   adresou dodavatele a nápisem "NEOTVÍRAT".

 

4)      Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá v daném výběrovém řízení více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny takové nabídky vyřadí a uchazeče vyloučí z účasti ve výběrovém řízení.

 

 

11. Hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru a uzavření smlouvy

 

 1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. ých automobilů.   

  Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

   

 2. Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele podle výsledku hodnocení nabídek. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uchazečům doručeno písemně. Oznámení o výběru uchazeče uveřejní zadavatel na webových stránkách zadavatele http://www.ps-benesov.estranky.cz/.V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky uveřejní Smlouvu o dodávce ve lhůtě 14 ti dnů uveřejněna na webových stránkách zadavatele na http://www.ps-benesov.estranky.cz/ a v Registru smluv.

   

  3)    Zadavatel uzavře kupní smlouvu prostřednictvím vybraného dodavatele, přičemž uzavíraná smlouva bude v souladu s nabídkou vybraného dodavatele. V případě, že vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem smlouvu uzavřít nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako druhý v pořadí. V případě, že dodavatel, který se umístil jako druhý v pořadí, taktéž odmítne se zadavatelem smlouvu uzavřít nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako třetí v pořadí.

   

   

12. Ostatní informace

 

1)    Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona, která dle § 31 zákona není zadávána postupem dle zákona, ale zadavatel je povinen dodržet zásady dle § 6 zákona.

 

2)    Podané nabídky se stávají součástí dokumentace výběrového řízení a uchazeči nemají na jejich vrácení právo. Uchazeči nemají právo požadovat úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s podáním nabídky.

 

3)    Zadavatel si vyhrazuje právo do uzavření smlouvy výběrové řízení zrušit.

 

4)    Tato výzva k podání nabídky a její přílohy obsahuje veškeré zadávací podmínky zadavatele pro předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel je oprávněn zadávací podmínky vysvětlit dle čl. 9 této výzvy.

 

5)    Nedílnou součástí této výzvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 - čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti,

- příloha č. 2 - krycí list nabídky.

 

 

Benešov, dne  18.05.2017

 

 

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

 

Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti

v rámci výběrového řízení realizovaného zadavatelem Pečovatelskou službou okresu Benešov na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dodávka 2 ks automobilů pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“

 

dodavatele

obchodní firma / jméno a příjmení:

sídlo / místo podnikání:

IČ:

(dále jen "dodavatel")

 

                Já, níže podepsaný, jako oprávněný zástupce dodavatele, prohlašuji, že dodavatel splňuje základní způsobilost tj. není dodavatelem, který:

a)     byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)     má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)     má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)     má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)     je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

               Je-li uchazečem právnická osoba, výše uvedenou podmínku podle písm. a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,  výše uvedenou podmínku podle písm. a) splňuje

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

               

                Jako oprávněný zástupce zadavatele prohlašuji, že dodavatel splňuje profesní způsobilost potřebnou pro plnění předmětné veřejné zakázky malého rozsahu. V rámci prokázání splnění profesní způsobilosti prohlašuji, že:

 

a) obchodní rejstřík:

- dodavatel je veden v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci,

NEBO

- dodavatel není veden v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci,

Pozn. Vyberte možnost a nehodící se škrtněte.

 

b) živnostenský rejstřík:

- dodavatel disponuje oprávněním k podnikání v rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky.

 

V ..................... dne ...........

 

 

 

                                                                                                                             .....................................................

                                                                                                                             jméno, příjmení a podpis

                                                                                                                             oprávněného zástupce dodavatele

 

 

 

 

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY

 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

 

"Dodávka 2 ks automobilů pro Pečovatelskou službu okresu Benešov“

 

 

Zadavatel

 

název:                               Pečovatelská služba okresu Benešov

sídlo:                                  Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov

právní forma:                 příspěvková organizace

IČ:                                       714 59 251

 

 

 

Dodavatel

 

obchodní firma / jméno a příjmení:

sídlo / místo podnikání:

právní forma:

IČ:

kontaktní osoba:

tel. / email:

 

 

Nabídková cena

 

 

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč vč. DPH

a) cena nového osobního automobilu dle čl. 3 a)

 

Cena nového 1. osobního/užitkového automobilu

 

 

 

Cena nového 2. osobního/užitkového automobilu

 

 

c) nabídková cena

 

Nabídková cena 2 ks osobního/užitkového automobilů

 

 

 

 

 

V ..................... dne ...........

 

 

 

                                                                                                                             .....................................................

                                                                             

                                                                                                                                             jméno, příjmení a podpis

                                                                                                                             oprávněného zástupce dodavatele

 

 

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Alena Králíčková

                                                                                                             Pečovatelská služba okresu Benešov