Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poskytování pečovatelské služby

 

deko_deko2-copy.jpg
 

Pravidla poskytování pečovatelské služby 

Žádost o poskytování pečovatelské služby
Požádat o poskytování pečovatelské služby může přímo zájemce nebo osoba z jeho okolí (rodinný příslušník, soused, lékař,...). Požádat lze ústně, telefonicky, písemně, e-mailem - a to na adresách, telefonech či e-mailech uvedených v sekci "kontakty".
Lze použít i tiskopis "Žádost o poskytování pečovatelské služby".
 
Jednání se zájemcem
Se zájemcem je vždy domluvena osobní schůzka v jeho domácím prostředí, příp. ve zdravotnickém zařízení, kde jsou zájemci poskytnuty informace o službě, zjišťováno, zda služba bude naplňovat potřeby a cíle zájemce, zájemce se rozhodne, zda chce aby mu byla služba poskytována. Je sjednáván konkrétní rozsah a průběh služby.
Této schůzky se mohou zúčastnit, dle přání zájemci, i další osoby, nejčastěji rodinní příslušníci.
 
Smlouva o poskytování sociální služby - vzor

Smlouva o poskytování sociální služby - pečovatelská služba

                                    

Smluvní strany:

 1. Pečovatelská služba okresu Benešov
  se sídlem: Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov
  IČ: 71459251

  zastoupena: Mgr. Alenou Králíčkovou, ředitelkou

(dále jen ‘‘Poskytovatel‘‘)

     a
 

 

Poskytovatel: ..........................

 

 1. jméno, příjmení ......................
  Bydliště:……………………………..Zastoupený/á                   

  (dále jen ‘‘Uživatel‘‘)

  uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto

  smlouvu o poskytování pečovatelské služby podle § 40 cit. zákona

  (v textu dále jen „Smlouva“)

   

  I.
  Předmět a rozsah poskytování sociální služby

  1. Předmětem této Smlouvy je poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v terénní případně v ambulantní formě.
  2. V rámci pečovatelské služby poskytované Poskytovatelem je zajišťováno poskytování jak základní tak fakultativních činností/úkonů. Poskytovatelem je také zajištěno poskytování základního sociální poradenství, a to bezplatně. Rozsah zajišťovaných činností/úkonu je specifikován v Sazebníku úhrad, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
  3. Poskytovatel se Uživateli zavazuje poskytovat konkrétně tyto základní činnosti/úkony:

   

  1.  Poskytovatel se Uživateli zavazuje poskytovat konkrétně tyto fakultativní činnosti/úkony:
  2. Uživatel má právo vždy dále požádat Poskytovatele o poskytnutí kterékoliv činnosti/úkonu dle odst. 2) tohoto článku. Poskytovatel tyto činnosti/úkony poskytne vždy v návaznosti na potřeby, schopnosti a osobního cíle Uživatele a to s ohledem na čas a místo poskytovaní sociální služby a provoz služby. Poskytovatel nemá za povinnost poskytnout činnosti nebo úkony, které je si schopen Uživatel učinit sám nebo prostřednictvím běžně dostupné služby. Poskytovatel je však vždy povinen Uživatele při naplnění dané činnosti podpořit či mu pomoci ji zprostředkovat.
  3. Poskytovatel se zavazuje Uživateli pomáhat a podporovat ho v naplňování jeho osobních cílů a poskytovat mu dohodnuté činnosti/úkony dle jeho potřeb, možností a schopností, což je stanoveno dále v Individuálním plánu Uživatele.
  4. Uživatel a Poskytovatel společně sestavují Individuální plán Uživatele, který jsou povinni dodržovat. V průběhu poskytování sociální služby je Individuální plán Uživatele měněn dle aktuálních potřeb, schopností a možností Uživatele. V Individuálním plánu Uživatele je dále upřesněn průběh poskytování jednotlivých základních činností.

   

  II.
  Místo a čas poskytování sociální služby

  1. Činnosti sjednané v této Smlouvě se poskytují v domácnosti Uživatele na adrese  ……………………………; případně Středisku osobní hygieny………………………(při poskytování podmínek pro osobní hygienu nebo některých fakultativních činností) nebo v přirozeném prostředí Uživatele (při doprovodu nebo některých fakultativních činnostech); samozřejmě vždy po dohodě s Uživatelem.
  2. Služby sjednané dle této Smlouvy se poskytují v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin po dobu platnosti Smlouvy; rozvoz obědů probíhá vždy od 10:30 do 13.30. Konkrétní čas poskytnutí může být dále upřesněn mezi Poskytovatelem a Uživatelem v Individuálním plánu Uživatele.

  III.
  Úhrada za sjednané služby a způsob jejího placení

  1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté základní a fakultativní činnosti/úkony podle této Smlouvy ve výši stanovené v Sazebníku úhrad, který je nedílnou součástí této Smlouvy, a se kterým byl Uživatel seznámen.
  2. V Sazebníku úhrad je uvedena také jednotka, dle které je úhrada účtována a upřesnění způsobů účtování poskytování úkonů/činností ve specifických situacích (např. úkony/činnost poskytují dva pracovníci).
  3. Poskytovatel je povinen předložit Uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytnutí základních i fakultativních činností/úkonů za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. Písemné vyúčtování obsahuje minimálně výčet poskytnutých úkonů a úhradu za každý z nich vycházející ze skutečně poskytnutých základních nebo fakultativních činností/úkonů.
  4. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu za poskytnuté základní a fakultativní činnosti/úkony zpětně ve výši stanovené ve vyúčtování předaného podle tohoto článku, a to do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.

  Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu:

  v hotovosti pracovníkovi pečovatelské služby oproti stvrzence o výši úhrady  

  na účet poskytovatele; č.ú.:…………………..; pod VS.:………………………..

  IV.

  Pravidla poskytování sociální služby a ochrana osobních údajů

   

  1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby, že si je řádně přečetl, plně jim porozuměl a zavazuje se je plně respektovat a dodržovat. Vnitřními pravidla pro poskytování pečovatelské služby jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

    

  2. Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této Smlouvy seznámen v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny a o dalších právech vycházejících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

    

  3. Uživatel souhlasí podpisem této Smlouvy, že Poskytovatel o něm bude shromažďovat a uchovávat osobní údaje, a to pouze v nutném rozsahu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel souhlasí, že bude o poskytování sociální služby vedena dokumentace.

    

  4. Uživatel může nahlížet do své dokumentace o poskytování sociální služby, ale vždy se musí na čase zpřístupnění dohodnout se zaměstnanci Poskytovatele.

    

  5. Uživatel dále prohlašuje, že byl seznámen s pravidly pro řešení možných nouzových a havarijních situací, která jsou uvedeny ve Standardu č. 14 Nouzové a havarijní situace Poskytovatel má povinnost na žádost Uživatele Uživateli tato pravidla předat v písemné podobě. Uživatel se zavazuje tato pravidla dodržovat.

   

  V.
  Ukončení smlouvy
  , výpovědní důvody a výpovědní lhůty

   

  1. Smlouva může být ukončena dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem ke dni, na kterém se Poskytovatel a Uživatel dohodli.

    

  2. Uživatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 1 den. Výpovědní lhůta začíná plynout v následujícím dni po dni podání výpovědi.

    

  3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu výhradně z těchto důvodů:

    

   1. Uživatel opakovaně přes předchozí upozornění nebo zvláště hrubým způsobem poruší povinnosti vyplývající pro něho z této Smlouvy, např. nezaplatí úhradu za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 2 měsíce,

     

   2. jestliže Uživatel i po opětovném upozornění nebo zvláště hrubým způsobem poruší povinnosti, které vyplývají z Vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby,

   

  1. jestliže poskytování pečovatelské služby v obci, kde je uživateli služba poskytována, je ukončeno z důvodu skončení platnosti Rámcové smlouvy o poskytování pečovatelské služby pro občany obce a tím neuzavření Smlouvy o financování mezi poskytovatelem a obcí.

    

  2. Výpovědní lhůta pro výpověď ze strany Poskytovatele z důvodů uvedených v odstavci 3) tohoto článku činí 7 dní a běží od prvního dne následujícího po dni doručení výpovědi Uživateli.

    

  3. Jestliže Uživatel službu nevyužívá po dobu delší než 180 dní po sobě jdoucích a bez vážného důvodu (závažným důvodem je například dlouhodobá hospitalizace) neinformuje Poskytovatele, že nebude službu využívat, platnost této smlouvy automaticky zaniká následujícím dnem po uplynutí této lhůty. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla naposledy poskytnuta služba. Tato situace a postup řešení bude vždy zaznamenán do příslušné osobní dokumentace Uživatele.

    

  4. Smlouva také zaniká ke dni zrušení/ukončení registrace poskytované sociální služby, nebo ke dni zrušení Poskytovatele. O této skutečnosti je Uživatel vždy ihned informován.

    

  5. Uživatel má i po ukončení poskytování sociální služby právo na poskytnutí základního sociálního poradenství.

   

  1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel může Uživateli jakékoli písemnosti zasílat na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy jako místo trvalého pobytu Uživatele, pokud Uživatel Poskytovateli písemně nesdělí jinou doručovací adresu. Tím není dotčeno právo Poskytovatele doručovat Uživateli písemnosti na jinou adresu, pokud se Poskytovatel domnívá, že na této adrese může být Uživatel zastižen. Písemnosti, které si Uživatel nepřevezme, přestože mu byly doručeny v souladu s tímto článkem, se budou považovat za doručené k prvnímu dni, kdy si Uživatel tyto písemnosti mohl převzít.

    

    

   VI.

   Platnost a účinnost Smlouvy

    

  2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

    

  3. Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou- určitou, a to do……….

    

   VII.
   Závěrečná ujednání

    

  4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

  5. Smlouva může být měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku.

  6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že ji neuzavřeli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

  7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a s tímto obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

  8. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.

  9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

   

  1. Příloha č. 1 - Sazebník úhrad
  2. Příloha č. 2 - Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

   

   

  V ............................., dne ....................

   

  Uživatel: ....................... 

           Poskytovatel: .......................

 
 
 

Příloha  2 Smlouvy  - Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

 

I.

Působnost

Tato Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen „Vnitřní pravidla“) upravují blíže pravidla poskytování sociální služby – pečovatelská služby Poskytovatelem. Tato vnitřní pravidla dále také doplňují pravidla uvedená ve Smlouvě o poskytování sociální služby, na základě níž počíná poskytování sociální služby.

 

II.

Odhlašování činností/úkonů a donášky oběda, včetně jejich změny a přihlašování

 1. Uživatel pravdivě a včas informuje svého klíčového pracovníka nebo koordinátorku péče o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služby, a to osobně nebo telefonicky. Změnu termínu nebo hodiny poskytování činnosti, odhlášení oběda je nutné hlásit den předem do 15:00, v nepředvídatelných situacích (např. při náhlé hospitalizaci, návštěvy lékaře z důvodu zhoršeného zdravotního stavu) nejpozději do 7.30 hod. téhož dne. V případě, že služba není zrušena včas a pracovník se dostaví k uživateli, který není přítomen, je uživateli služba naúčtována ve výši úhrady za obvyklý čas potřebný k provedení úkonu u uživatele nebo úhradou za úkon.

 2. Přihlašování úkonů, které jsou nad rámec sjednaný v Smlouvě o poskytování sociální služby a v Individuálním plánu Uživatele, probíhá vždy na základě domluvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Některé úkony je třeba nahlásit dopředu a dohodnout se na konkrétním čase jejich poskytnutí (jedná se o: běžný úklid 2 dny, velký úklid 5 dnů, běžné nákupy a pochůzky 1 den, velký nákup 2 dny, doprovody a doprava autem 5 dnů), neboť nemusí být vždy možné jejich okamžité poskytnutí (pokud se nejedná o specifickou situaci, která nesnese odkladu). Poskytovatel činnost/úkon vždy poskytne na základě provozních možností a vzhledem ke kapacitě poskytované sociální služby; případně se s uživatelem dohodne na možnosti zajištění v jiný čas nebo jiným poskytovatelem (může zprostředkovat).

 

III.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel má následující povinnosti:

 2. dodržovat při své činnosti platné a účinné právní normy, tato Vnitřní pravidla a ujednání Smlouvy o poskytování sociální služby,

 3. přijímat a vyřizovat stížnosti,

 4. poskytovat podporu a pomoc Uživateli v souladu s Individuálním plánem, Smlouvou o poskytování sociální služby a to prostřednictvím odborně způsobilých zaměstnanců.

 5. Poskytovatel má následující práva:

 6. ukončit poskytování sociální služby v souladu s ustanoveními Smlouvy poskytování sociální služby,

 7. vyžadovat důstojné chování Uživatelů a rodinných příslušníků Uživatelů vůči svým zaměstnancům,

 8. vyžadovat plnění povinností Uživatele vycházejících ze Smlouvy o poskytování sociální služby a těchto Vnitřních pravidel.

IV.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel má následující povinnosti:

 2. plnit povinnosti a dodržovat pravidla uvedená ve Smlouvě o poskytování sociální služby a v těchto Vnitřních pravidlech, včetně dohody sjednané v jeho Individuálním plánu,

 3. chovat se důstojným způsobem a způsobem nesnižující jejich důstojnost k zaměstnancům Poskytovatele,

 4. zabezpečit možnost bezpečného přístupu do bytu/domu (např. z důvodu domácího zvířete)

 5. Uživatel má následující práva/oprávnění:

 6. možnost vyžadovat činnosti, které pečovatelská služba nabízí, dle svých potřeb a schopností (jestliže si to Uživatel není schopen učinit sám),

 7. možnost si stěžovat, možnost vyžadovat to, na co má právo

 8. právo na soukromí, na důstojnost, na ochranu osobních údajů

 9. právo na informace,

 10. možnost volby (např. ve stravování, způsobu provedení činnosti/úkonu),

 11. nebýt omezován v rozhodování, aj. vycházející z právních norem upravující dodržování lidských práv a základních svobod.

V.

Upřesnění pro poskytování některých základních a fakultativních úkonů

 1. Půjčování kompenzačních pomůcek – pravidla pro půjčování kompenzačních pomůcek jsou uvedena v rámci Provozního řádu Půjčovny kompenzačních pomůcek. S tímto Provozním řádem je uživatel seznámen, v případě, kdy chce nějakou z kompenzačních pomůcek využít nebo má zájem o informování o těchto pravidlech.

 2. Nákupy, pochůzky - soupis nakupovaných věcí předá uživatel spolu s finanční hotovostí – v rámci předchozí návštěvy pracovnice nebo pracovnice ke klientovi dojde zvlášť (mimo DPS účtováno jako pochůzka), pracovnice může pomoci uživateli soupis připravit. Vyúčtování hotovosti je provedeno pracovnicí spolu s předáním nákupu a účtenky za něj.

 3. Praní a žehlení osobního a ložního prádla – pečovatelka přebírá prádlo v domácnosti uživatele v tašce s jeho jménem. Prádlo každého uživatele je práno zvlášť. Vyprané prádlo je vyžehleno, příp. provedeny jeho drobné opravy. Prádlo předáno do 10 ti dnů od převzetí.

 4. Pomoc při osobní hygieně – tento úkon se provádí prostředky a pomůckami uživatele (dle jeho výběru). Koupel v domácnosti lze provádět,  pokud lze zajistit bezpečné provedení úkonu pro uživatele i pracovnici. Koupel může být provedena také v příslušném Středisku osobní hygieny (SOH).

 5. Donáška oběda – pokud si uživatel přeje, je možné zajistit kopii jídelního lístku od stravovacího provozu (kuchyně), z které se strava uživateli donáší  - jako fakultativní činnost.

 6. Pro zabezpečení přístupu do domu/bytu při poskytování pečovatelské služby je možné, aby poskytovatel používal klíče od domu/bytu, které jsou zhotoveny na náklady uživatele. Způsob použití klíčů je s uživatelem individuálně domluven.

 7. Před začátkem poskytování pečovatelské služby uživatel uvede poskytovateli alespoň jednu kontaktní osobu, která může být informována o poskytované službě, může nahlížet do spisu uživatele a je informována v nouzových situacích (např. uživatel neotvírá).

VI.

Stížnosti

 1. Základní informace:

 2. každý uživatel naší služby si může na její poskytování stěžovat,

 3. stížnost mohou podat také rodinní příslušníci uživatelů, případně další osoby,

 4. za podání stížnosti není stěžovatel jakkoli způsobem sankcionován nebo znevýhodňován,

 5. každý stěžovatel má možnosti zvolit si nezávislého zástupce pro podání a vyřizování stížnosti,

 6. řešení stížnosti je využito ke zkvalitnění poskytování sociální služby a jejího provozu.

 7. Jak je možné podat stížnost:

 8. ústně osobně – možno podat pečovatelce, klíčovému pracovníkovi, koordinátorce okrsku – pečovatelka (je zapsána do protokolu)

 9. písemně – elektronicky, na e-mailovou adresu ředitelky pečovatelské služby: kralickova@ps-benesov.cz

 10. písemně – poštou, na adresu: Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov

 11. písemně – vhozením do schránky Pečovatelské služby okresu Benešov v kterémkoli DPS

 12. telefonicky – ředitelka: tel. 317 728 258, koordinátorky okrsků

Stížnost můžete podat také anonymně.

 1. Evidence a vyřízení stížnosti:

 2. stížnost je vždy zaevidována

 3. stížnosti vyřizuje ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov, případně jí pověřená pracovnice – koordinátorka okrsku (nikdy pracovník proti kterému je stížnost vedena). Pokud obsah stížnosti směřuje proti ředitelce Pečovatelské služby okresu Benešov, je tato stížnost předána k vyřízení na Městský úřad v Benešově – zřizovateli organizace.

 4. stížnost je vyřízena bez zbytečných průtahů (nejlépe ihned), nejpozději do 30 dnů po podání stížnosti

 5. každá stížnost je vyřízena písemně a její vyřízení doručeno/předáno stěžovateli. Jestliže je stížnost anonymní, je její vyřízení uloženo do příslušné evidence, neboť není známo, komu má být doručeno, příp. pokud stížnost neobsahuje nějaké citlivé údaje nebo její vyřešení je vyvěšena na nástěnkách v DPS.

 6. opakuje-li stěžovatel stížnost, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahují-li jeho další stížnosti v téže věci nové skutečnosti, není nutné je znovu přešetřovat, ale stěžovatel bude vždy vyrozuměn.

 

Pokud nebude stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na nadřízený organ, organizaci či instituci sledující dodržování lidských práv – jejich seznam je uveden níže.

 1. Uživatel služby může podat také podnět ke zlepšení nebo změnu fungování služby. Podnět je řešen ústně a poskytovatel se jím také zabývá.

   

 2. Seznam organizací a institucí sledujících dodržování lidských práv a základních svobod, na které je možné se obrátit při nespokojenosti s vyřízením stížnosti:

 3. Nadřízený orgán – Městský úřad města Benešov:

 4. na Kancelář Veřejného ochránce práv:

  • adresa: Údolní 39, 602 00 Brno

  • tel.: (+420) 542 542 777

  • e-mail: podatelnazavináčochrance.cz  

  • web.: www.ochrance.cz

 5. na Český helsinský výbor

  • adresa: Jelení 5, 118 00 Praha 1, nebo

  • tel.: (+420) 257 221 141

  • < > alzbeta.kolumpekova@helcom.cz < > http://www.helcom.cz

   na Asociaci občanských poraden

   • adresa: Tachovské náměstí 3, 130 00 Praha 3.

   • tel.: (+420) 222 780 599

   • e-mail: aop@obcanskeporadny.cz  

   • web.: http://www.obcanskeporadny.cz

  • Inspekce poskytování sociálních služeb

   • adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, Příbram I, 261 01 Příbram 1

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí

   • adresa: MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

   • tel.: (+420) 221 921 111

   • e-mail: posta@mpsv.cz.

   • web.: www.mpsv.cz

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Vnitřní pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2014

 2. Klient je s těmito Vnitřními pravidly seznámen při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby a jsou její nedílnou součástí.

   

  V………………….. dne: …………………………..

 

 

 

Uživatel

 

        Poskytovatel

 
 
 
 
Úkony pečovatelské služby stanovené zákonem o sociálních službách zahrnují, dle míry soběstačnosti klienta a individuální dohody s klientem, zejména tyto činnosti:
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla
ohřátí stravy, nandání jídla na talíř, nakrájení na sousta, namletí stravy, příprava nápoje, pomoc s přímou konzumací jídla a pití příborem, lžicí
 
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
pomoc s výběrem vhodného oblečení, nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání, rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání, zapínání a zavazování obuvi
nasazování a upínání protéz, kýlních pásů, ortopedických pomůcek
 
Pomoc při prostorové orientaci
doprovod klienta po bytě nebo domě formou přímého doprovodu (klient se pracovníka drží) nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta), komunikace s klientem napomáhající prostorové orientaci, kontrola psychického a tělesného stavu klienta
 
Pomoc při přesunu na lůžko, vozík
Kontrola stability lůžka, úprava lůžkovin, kontrola funkčnosti a zabrždění vozíku, informace klientovi o průběhu přesunu, pomoc při zvedání, přidržení při přesedání na lůžko či vozík, pomoc s ulehnutím a přikrytím klienta, přistavení a uklizení vozíku 
u těžce imobilních klientů úkon prováděn dvěmi pečovatelky, případně za pomoci člena rodiny
pro poskytnutí úkonu musí být vytvořeny vhodné podmínky, nejsou-li, pracovnice může odmítnout úkon provést
 

p1250143.jpg

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 
Pomoc při úkonech osobní hygieny
ranní a večerní toaleta – pomoc nebo umytí a osušení obličeje a rukou, pomoc nebo provedení zubní hygieny, učesání vlasů
 
koupel/sprchování 
Úkon nutno předem domluvit – čas, místo, individuální průběh provedení úkonu.
Podle potřeb a schopností klienta zahrnuje: dohled nad klientem při provádění osobní hygieny, pomoc se svlékáním, napuštění vany, puštění vody, pomoc při vstupu/výstupu do/z vany nebo sprchy, omytí těla, zejména intimních partií provádí klient sám, pokud toho není schopen, pomáhá pečovatelka, vypuštění vany, osušení těla, namazání pleťovými přípravky, pomoc s oblékáním, pro těžce imobilní klienty zajištění koupele na lůžku
Koupel na SOH – zahrnuje úklid a dezinfekci koupelny
Koupel v domácnosti – lze provádět pouze v domácnostech, kde lze zajistit bezpečné provedení úkonu pro klienta i pracovnici
Osobní hygiena se provádí vlastními prostředky klienta: žínky, mýdla, kosmetické přípravky, ručníky, hřebeny, hygienické rukavice, vysoušeče vlasů (na SOH vysoušeče organizace)
 

p1260150.jpg

 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Umytí, opláchnutí, vysušení a učesání vlasů, jako fakultativní mohou být poskytnuty kadeřnické úkony – ostřihání, vodová ondulace
péče o nehty zahrnuje ostříhání a zapilování nehtů nástroji klienta, pokud je potřeba odborný zásah školené pedikérky je možno ho nabídnout jako fakultativní.
 
Pomoc při použiití WC
Úkon je prováděn podle potřeb a schopností klienta a zahrnuje pomoc při použítí WC, hygienického křesla, výměnu pleny nebo plenkových kalhot a likvidaci použitých, umytí a desinfekci nádoby při použití hygienického křesla.
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 
Donáška, dovoz oběda
Obědy jsou klientům  donášeny/dováženy v pracovní dny a to od různých dodavatelů, podle místa bydliště klienta, v některých lokalitách lze zajistit dietní stravování
obědy jsou rozváženy v čase od 10.30 hod. do 13.30 hod.
Obědy jsou předávány uživateli osobně.  
 
Pomoc při přípravě jídla a pití
Klient si připravuje jídlo a pití sám ve vlastní domácnosti z vlastních surovin, pracovnice asistuje a vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá
 
Příprava a podání jídla a pití
Pracovnice sama chystá jídlo a nápoje z klientových surovin v jeho domácnosti, servíruje jídlo a nápoje klientovi, pomáhá s konzumací, případně jej krmí, sklízí, umývá a uklízí použité nádobí .
 

p1260155.jpg

Zajištění chodu domácnosti

 
Běžný úklid a údržba domácnosti
Dle potřeb klienta úkon zahrnuje tyto dílčí úkony: zametání, vysávání, vytírání podlahy na mokro bez nutnosti přesouvání nábytku, utírání prachu, setření pracovní desky a dvířek kuchyňské linky, urovnání věcí, úklid prádla do skříně, umytí, utření a úklid nádobí, umytí dřezu, úklid nakoupených potravin, vynesení odpadků, umytí WC, umyvadla, vany, přestlání lůžka, převlečení ložního prádla, jednotlivé činnosti při praní prádla (roztřídění, vložení do pračky, pověšení, sběr suchého prádla, žehlení), zalévání květin
 
Vynesení odpadků:
Vyjmutí sáčku nebo nádoby, odnesení do odpadu, desinfekce odpadkového koše, vložení čistého sáčku.
 
Mytí jídlonosičů
Umytí v teplé vodě s čistícím prostředkem., utření dosucha, složení a uzavření, úklid na určené místo.
 
Údržba domácích spotřebičů
Základní péče o domácí spotřebiče – umytí sporáku, mikrovlnné trouvy, varné konvice, pračky, odmrazování a mytí chladničky a mrazničky, výměna sáčků ve vysavači, .....
 
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
Úkony běžného úklidu rozšířené o mytí a leštění nábytku a dveří, pastování podlahy, ometení pavučin, otření prachu na skříních, umytí osvětlovacích těles, úklid ve skříních, úklid ve skříňkách kuchyňské linky, omytí obkladů v kuchni a v koupelně a WC, sundavání a věšení záclon a závěsů, mytí oken, úklid společných prostor – chodb, balkon přiléhající k bytu.
 
Donáška vody
Nanošení vody do zásoby v připravených nádobách
 
Topení v kamnech, donáška topiva, údržba topných zařízení
Nanošení dříví a uhlí, rozdělání, naložení a zajištění. Vynesení popela, nanošení zásob uhlí a dříví na celý den nebo víkend. Čištění kamen.
 
Nákupy, pochůzky
Soupis nakupovaných věcí  předá klient:
–        v rámci předchozí návštěvy pracovnice
-         telefonicky
-         pracovnice ke klientovi dojde zvlášť (mimo DPS účtováno jako pochůzka), případně s ním sestaví seznam
Se soupisem předává klient pracovnici předpokládanou finanční hotovost, která je na soupise uvedena. Vyúčtování hotovosti je provedeno pracovnicí spolu s předáním nákupu a účtenky za něj.
                                                                                            
Běžné nákupy
Vymezení nákupu - nákup, jehož položky nepřesáhnou 6 kg a vejdou se do tašky 40x50 cm. 
 
Pochůzky
Vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb, platby na poště a v bankách, vyřizování klientových záležitostí na úřadech, apod., u klientů bydlících mimo DPS návštěva klienta za účelem předání soupisu nákupu, .
Pochůzka – zajištění stravy
úkony spojené se zajištěním stravy (oběda) od dodavatele – objednávání stravy, výběr peněz za obědy od klientů, nákup stravenek (dobíjení čipů) u dodavatele obědů
 
Velký nákup, ošacení, vybavení domácnosti:
Nákup nad rozsah běžného nákupu, nákup balení vod, nákup základního drobného ošacení po zjištění velikosti, vkusu, barvy, nákup základního vybavení domácnosti po poradě a dohodě klienta s pracovnicí.
 
Praní a žehlení osobního a ložního prádla
Předání prádla - klient předává prádlo v tašce se svým jménem.
Prádlo je roztříděno podle druhu, prádlo každého klienta je práno zvlášť. Vyprané prádlo je usušeno na sušácích (sušička) a vyžehleno, případně jsou provedeny jeho drobné opravy.
Lhůta od převzetí do předání prádla je nejvíce 10 dnů.
Úhrada za praní a žehlení osobního a ložního prádla, včetně drobných oprav je za 1 kg. suchého čistého prádla.
Praní a žehlení osobního a ložního prádla v domácnosti za použití zařízení, přístrojů a
prostředků klienta zahrnuje roztřídění prádla, vložení do pračky, pověšení prádla, sběr suchého prádla, žehlení, skládání prádla, uložení do skříně. Takto kompletně provedený úkon je účtován dle sazebníku sazbou za kilogram suchého prádla. Pokud klient požaduje jen jednotlivé kroky úkonu, jsou účtovány jako položka „běžný úklid“ v časové sazbě.
 

p1250138.jpg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 
Doprovázení
doprovod klienta k lékaři, na úřady, na nákupy, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby,  u částečně imobilních klientů lze k zprostředkování kontaktu se společenským prostředím využít dopravy vozidlem organizace - fakultativní úkon