Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nízkoprahové denní centrum v Benešově

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

 

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

 

Nízkoprahové denní centrum Benešov

 

Posláním služby je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí, kde mohou důstojným způsobem naplňovat své základní životní potřeby, nalézt komplexní, odbornou a dlouhodobou podporu a pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace.

Centrum nabízí bezpečný prostor, kde si uživatelé odpočinout, využijí nabídku jednoduchého stravování, sociálního šatníku, sprchy, WC a pračky.

Základním cílem služby je uspokojování základních životních potřeb osob bez přístřeší a podpora v řešení jejich nepříznivé životní situace.

Cíle vzhledem k uživateli: zmírnění sociálních a zdravotních rizik, stabilizace sociální situace, resocializace a integrace do společnosti.

Cíle vzhledem ke společnosti: prevence sociálně – patologických jevů a zvyšování informovanosti společnosti o problematice bezdomovectví a zmírnění dopadu problematiky bezdomovectví na Benešovsku.

Konkrétní cíle:

 • Poskytnout komplexní, odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.

 • Pomoci uspokojovat základní životní potřeby uživatele

 • Zvyšovat kvalitu života uživatelů

 • Předcházet prohlubování sociální izolace

 • Usilovat o integraci uživatelů zpět do společnosti

Rozsah poskytovaných služeb má významný preventivní charakter. Služba je určena také k předcházení sociálnímu vyloučení, například pomocí finančního poradenství pro osoby, které se ocitly ve finanční tísni a hrozí jim ztráta bydlení. Služba těmto ohroženým osobám dále nabízí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Komu je služba určena:

Služba je určena osobám bez přístřeší z regionu Benešov, mužům i ženám starším 18 let, kteří se ocitli v sociální tísni charakterizované absencí bydlení a sociálního zázemí.

Konkrétní charakteristika cílové skupiny:

Osoba bez přístřeší, zjevná forma – Osoba ohrožená extrémním sociálním vyloučením ve smyslu krajní chudoby, ztráty střechy nad hlavou, ale i s absencí nejužší sítě mezilidských vztahů, které tvoří podstatu domova. Lidé, kteří žijí ve squatech, provizorních přístřešcích, na ulici a v místech, které jsou trvale opuštěné.

Osoba bez přístřeší, skrytá a potencionální forma – Osoby, které si nemohou vlastními silami zajistit základní životní standard a krátkodobě se nachází na minimální úrovni uspokojování potřeb. Osoby, které se ocitly v naléhavé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo jeho ohrožení a nedokážou bez poradenského nasměrování nadále řešit svůj tíživý stav. Osoby, které žijí v obydlí, které nemá sociální zařízení, přísun vody a jiných energií. Osoby žijící v předlužené domácnosti, vykázaní z bytu, soudně vystěhovaní atd.

Cílovou skupinou jsou osoby vymezené výše uvedenou definicí. Cílová skupina odpovídá potřebám regionu a je vymezená adekvátně k charakteru a cílům služby.

 

Za osobu „z regionu Benešov“ je považována osoba, která zde má trvalé bydliště nebo se na území okresu Benešov trvale (to znamená nejméně 6 měsíců) zdržuje, měla zde bydlení, práci, rodinné vazby, apod.

Rozsah služeb poskytovaných uživateli:

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • umožnění celkové hygieny těla,
 • poskytnutí podmínek pro vyprání šatstva, možnost využití pračky a sušičky.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • vytvoření podmínek pro přípravu stravy,
 • poskytnutí stravy.

Zajištění jednoduché stravy – polévka a pečivo, jednoduchá jídlo. Vždy k dispozici teplý nápoj – čaj, káva.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při vyřizování osobních dokladů (rodný list, občanský průkaz apod.),
 • pomoc při zajišťování finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek ze systému sociálního pojištění),
 • pomoc a podpora při hledání vhodného zaměstnání (zejména ve spolupráci s úřady práce),
 • pomoc a podpora při zajištění vhodného bydlení nebo ubytování (na noclehárně, v azylovém domě, domě na půl cesty či ubytovně),
 • asistence při doprovodu na úřady, do zdravotnického zařízení, nového zaměstnání, případně sjednání návštěvy,
 • jednání v oprávněných zájmech klienta – v závislosti na schopnostech klienta se pracovník účastní jednání mezi klientem a dalšími úřady (příp. dalšími subjekty) nebo toto jednání sám vede nebo pouze klientovi radí, jak má jednání vést,
 • pomoc s listinami a podáními – pracovník klientovi pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje klientovi obsah doručených úředních dopisů,
 • zaškolování a zaučování – pracovník klientovi poskytuje anebo zprostředkovává zaškolovací a zaučovací aktivity s cílem zvýšit klientovy znalosti a dovednosti (např. sepisování životopisu, vystupování při výběrovém řízení u zaměstnavatele atd.),
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • pomoc při obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Materiální pomoc: poskytnutí ošacení ze sociálního šatníku výdej a výměna šatstva a obutí prostřednictvím sociálního šatníku. 
Poskytnutí zázemí a možnosti odpočinku: v denní místnosti k dispozici TV, denní tisk, knihy, společenské hry.
Sociální poradenství: poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace klienta v oblastech sociálně – právních, pracovně právních, finančních atd. 
Finanční poradenství: má za cíl pomoc a podporu při stabilizovat finanční situaci jedince, tak aby byl schopen svými příjmy pokrýt své náklady bez zadlužení či propadu do dluhové pasti. Klient s pracovníkem společně nastaví plán, který má za cíl dojít za určité období k optimální finanční situaci, případně k oddlužnění. Součástí práce je jak dlouhodobé sledování a podpora klienta při plnění finančního plánu, tak krátkodobé řešení náhlých či krizových událostí. Během průběhu spolupráce si klient zvýší své sociální kompetence a komunikační dovednosti. Finanční poradenství patří mezi nejdůležitější poskytované služby naplňující preventivní činnost centra.
Krizová intervence: poskytnutí první psychosociální pomoci člověku, který se ocitl v akutní krizové situaci a pomoci při řešení
Doprovodný sociální program

Uvedené služby, kromě doprovodných sociálních programů, jsou poskytovány v průběhu celé vymezené provozní doby určené uživatelům.

Služby jsou poskytovány zdarma, uživatel se podílí z motivačních důvodů na úhradě části nákladů dle platného ceníku, který je viditelně umístěn ve společenské místnosti.

Úhrada za sociální služby se řídí § 76 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Kontakt:

Bc. Michaela Vašáková, vedoucí služby, sociální pracovnice

Mgr. Alena Králíčková, ředitelka

Tel.: 734 150 303. 317 728 258

 

 nízkoprahové denní centrum