Jdi na obsah Jdi na menu
 


Etický kodex

Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby okresu Benešov

        
I. Základní ustanovení
 
 1. Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
 2. Pracovníci dbají na doržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě Lidských práv OSN, Listině základních práv a svobod a dále se řídí dalšími zákony tohoto státu a závaznými předpisy.
 3. Každý pracovník ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 4. Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, sebeurčení a autonomii, respektujeme práva každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení práv druhých lidí.
 5. Pracovníci dávají přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy, služby poskytují na nejvyšší možné úrovni.
 
II. Etické zásady ve vztahu ke klientům
 1. Pomáháme všem uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoli formy diskriminace - bez ohledu na    národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci, sexuální orientaci a společenské postavení.
 2. Pracovníci se chovají zdvořile a přistupují ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí.
 3. Pracovníci respektují důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytují žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tím nedošlo k akutnímu ohržení jeho života.
 4. Každý uživatel je rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle svých fyzických a psychických možností se také spolupodílí na poskytování pomoci.
 5. Pracovníci nevyžadují ani nepříjímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě, průběh poskytování služby nebo narušit profesionální přístup k uživateli, nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 6. Pracovník pracuje převážně v přirozeném prostředí uživatele (v domácnosti), respektuje hodnoty a zvyky tohoto prostředí a osob v něm žijících.
 7. Pracovník nevytváří s uživateli nedůstojné a nepatřičné vztahy, jedná otevřeně, přímo a jasně.
 8. Všichni pracovníci organizace zachovávají bezvýhradnou mlčenlivost o všech skutečnostech, o      nichž se dozví v souvislosti s výkonem své práce a to nejen během trvání pracovního poměru, ale i po jeho skončení.
 
III. Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům
 1. Pracovníci plní zodpovědně své povinnosti, vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnosta snaží se, aby úroveň poskytování služeb bylaco možná nejvyšší.
 2. Pokud si pracovník není jist,zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci vždy dávají přednost své profesionální zodpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 3. Pracovníci respektují a využívají pokyny svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 4. Pracovník respektuje rozdílné názory svých spolupracovníků, na případné závady a nedostatky upozorňuje svého přímého nadřízeného.
 5. Pracovník dodržuje dobré vztahy mezi spolupracovníky, chová se čestně, slušně a korektně. Problémy řeší s nadřízenými a kolegy bez přítomnosti uživatele.
 6. Pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby svým chováním nepoškodili dobré jméno organizace.
 7. Pracovníci se dále vzdělávají a udržují si svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.
 8. Pracovníci se řídí všemi směrnicemi a dalšími platnými předpisy organizace.
 9. Pracovník si vyžádá souhlas zaměstnavatele v případě, že hodlá vykonávat vedle svého zaměstnání činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, pracovník informuje zaměstnavatele pokud u uživatele sociální služby vykonává on nebo osoba pracovníkovi blízká další činnost nesouvisející s předmětem činnosti zaměstnavatele.
   
IV. Závaznost etického kodexu
 1. Etický kodex jeako součást vnitřních norem a základních dokumentů organizace je pro všechny zaměstnance Pečovatelské služby okresu Benešov závazný, jeho nedodržování je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.
 2. Ode dne účinnosti tohoto kodexu vzniká všem vedoucím zaměstnancům Pečovatelské služby okresu Benešov povinnost prokazatelně seznámit své podřízené zaměstnance s tímto kodexem, který musí být umístěn na přístupném místě pro zaměstnance organizace.
 
 
V. Účinnost
Etický kodex pracovníka v sociálních službách jako základní dokument organizace nabývá účinnosti dne 01.07.2011.
 
 

 

V Benešově, dne 30.06.2011
 
Bc. Alena Králíčková
ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov