Jdi na obsah Jdi na menu
 


Azylový dům

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

 

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Základní informace o službě a poskytovateli

Poskytovatel: Pečovatelská služba okresu Benešov

Sídlo poskytovatele: Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 71459251

 

Druh sociální služby: azylový dům

Kapacita: 7 uživatelů

Sociální služba je poskytována v souladu s ustanovením § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání služby

Posláním azylového domu je poskytnout individuální a důstojnou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé životní nebo sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, tak aby si mohly v co nejkratší možné době vyřešit svou situaci a znovu samostatně fungovat ve společnosti (např. mít, kde bydlet, mít práci či jinak zajištěné příjmy).

Jakými zásadami se při poskytování sociální služby řídíme?

 • Dodržujeme práva uživatelů
 • Respektujeme lidskou důstojnost a práva uživatele
 • Respektujeme uživatele jako partnera
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně
 • Snažíme se, aby uživatel dlouhodobě nesetrvával v nepříznivé sociální situaci

 

Co nabízíme našim uživatelům?

Sociální služba zajišťuje v rámci poskytování sociální služby azylové domy podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tyto základní činnosti:

 1. Ubytování
 2. Stravování

         - vytvoření podmínek pro přípravu strav nebo pomoc s přípravou stravy 

         - v případě potřeby (v návaznosti na schopnosti uživatele) pomoc se zajištěním stravy

 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – jedná se především o poskytování:
 2. pomoci při vyřizování běžných záležitostí (vyplývajících z Individuálního plánu stanoveného společně s uživatelem)

 3. pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,

 4. pomoci a podpory při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění uživatele – především při začlenění na trh práce, zajištění ubytování, finanční a dluhové poradenství, vyřizování osobních dokladů,

 5. pomoci a podpory při uplatňování zákonných nároků a pohledávek, tj. především dávek systému sociálního zabezpečení, včetně pomoci a podpory při komunikaci s úřady a institucemi.

 

Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství.

                                                                                                             

Komu je služba určena? Kde ji poskytujeme?

Sociální služba je určena osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, starším 18 ti let.

Azylový dům je určen pro uživatele z Benešova a benešovského okresu.

Kde službu poskytujeme?

Sociální služba je poskytována na adrese Benešov, Táborská ul.900, v prostorách bývalých Táborských kasáren.   

Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí může být uživatelům azylového domu poskytována i na dalších místech sjednaných mezi uživatelem a poskytovatelem.

Ubytování je uživatelům poskytováno v jednom jednolůžkovém a dvou trojlůžkových pokojích. Pro uživatele je k dispozici společná koupelna vybavená sprchovým koutem, společné WC, společná kuchyň a společenský prostor.

Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, vytvoření podmínek pro zajištění základního úklidu, pro praní a žehlení (pračka, sušák na prádlo, žehlicí prkno, žehlička, úklidové pomůcky – lopatka, smetáček, koště, vědro, hadr). Ložní prádlo si je povinen každý Uživatel prát sám.

Kdy službu poskytujeme?       

Základní činnosti ubytování  je poskytováno nepřetržitě, stravování (resp. podmínky pro přípravu stravy) je poskytováno od 6.00 do 22.00 hod.. Poskytování činnosti pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí a základní sociální poradenství je zajištěno vždy v době od 7.00 do 15.30 hod. v pracovních dnech, případně v jiný čas po dohodě mezi uživatelem a poskytovatelem.

Jak službu poskytujeme?

Sociální služba se poskytuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem. Bez uzavřené smlouvy není možné službu poskytovat. Zájemce o poskytování sociální služby azylový dům je povinen v rámci jednání se zájemcem předložení posudku registrovaného poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o vhodnosti k přijetí do sociální služby.

Po uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby azylové domy, je mu služba poskytována v rozsahu určeném touto smlouvou a Individuálním plánem uzavřeným při uzavření smlouvy, a to ve vztahu k schopnostem, možnostem a potřebám uživatele. V průběhu poskytování sociální služby je Individuální plán s uživatelem hodnocen a měněn dle aktuálních potřeb, schopností a možností Uživatele.

Poskytovatel má právo odmítnout poskytnutí takové činnosti, kterou si uživatel dokáže učinit sám nebo je poskytována běžně dostupnými službami. Poskytovatel má povinnost uživateli pomoci při zprostředkování dané služby, případně uživatele podpořit v samostatné realizaci dané činnosti.

Úhrada za poskytování sociální služby

Uživatel je povinen za poskytnuté ubytování, vč. provozních nákladů za poskytnuté ubytování, zaplatit úhradu, a to na základě poskytovatelem předloženého písemného vyúčtování vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

Úhrada za poskytnuté služby může být hrazena v hotovosti nebo převodem na účet poskytovatele.

Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Kdo poskytuje naši službu?

Sociální služba je zajištěna zkušenými, kvalifikovanými pracovníky (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách). Všichni pracovníci mají pracovní zkušenosti s cílovou skupinou uživatelů sociální.

 

Máte zájem o naší službu?

O poskytování sociální služby můžete požádat osobně pracovníky služeb sociální prevence na adrese Benešov, Táborská 900, případně nás telefonicky kontaktovat (tel.: 778030247) v  pracovní dny  od 8.00 do 15.00 hodin.  Obrátit se na nás můžete i e-mailem: dennicentrum@ps-benesov.cz.

Nutností je předložení posudku registrovaného poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o vhodnosti k přijetí do sociální služby.

Před samotným počátkem poskytování sociální služby proběhne jednání se zájemcem, kterému by měla být služba poskytována. Na tomto jednání budou projednány očekávání, potřeby, schopnosti a cíle, včetně důvodu poskytování sociální služby (situace, proč potřebuje zájemcem poskytnout naši sociální službu). Samozřejmě náš pracovník Vám podá další potřebné informace, včetně toho, co Vám může poskytnout naše sociální služba.

 

Pro informaci: 

Sociální služba může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby (tedy poskytování sociální služby) v těchto případech:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá – osoba žádá o poskytnutí úplně jiné sociální služby (např. domova pro seniory)
 • zájemce nepatří do cílové skupiny (do okruhu osob, kterým sociální službu poskytujeme),
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované soc. služby – žádost je zařazena do evidence.
 • žadateli byla vypovězena Smlouva o poskytování sociální služby v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

I když zájemci odmítneme poskytnout sociální službu z výše uvedených důvodů, vždy mu poskytneme základní sociální poradenství, které by mělo dopomoci k řešení jeho situace. Zájemce může také požádat o písemné oznámení o odmítnutí, které mu poskytovatel vždy vystaví.

 

 

Kontakty -  Kde nás nejdete?

 

Adresa zařízení

Táborská ul.

256 01 Benešov

Tel.: 778030247

www.ps-benesov.cz

 

Adresa ředitelství

Pečovatelská služba okresu Benešov

Malé náměstí 2006
256 01 Benešov

Tel: 317 728 258, 603 593 085

Web. stránky: http://www.ps-benesov.cz/[P1] 

 

Stížnosti na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb

Základní informace:

 • každý uživatel naší služby si může na její poskytování stěžovat,

 • stížnost mohou podat také rodinní příslušníci uživatelů, případně další osoby,

 • za podání stížnosti není stěžovatel jakkoli způsobem sankcionován nebo znevýhodňován,

 • každý stěžovatel má možnosti zvolit si nezávislého zástupce pro podání a vyřizování stížnosti,

 • řešení stížnosti je využito ke zkvalitnění poskytování sociální služby a jejího provozu.

Jak je možné podat stížnost:

 • ústně osobně – možno podat pracovníkovi služby, ředitelce

 • písemně – elektronicky, na e-mailovou adresu ředitelky pečovatelské služby: kralickova@ps-benesov.cz

 • písemně – poštou, na adresu: Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov

 • písemně – vhozením do schránky Noclehárny, Táborská 900, Benešov nebo schránky Pečovatelské služby okresu Benešov, Malé náměstí 2006

 • telefonicky – ředitelka: tel. 317 728 258

Stížnost můžete podat také anonymně.

Evidence a vyřízení stížnosti:

 • stížnost je vždy zaevidována

 • stížnosti vyřizuje ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov, případně jí pověřený pracovník (ne nikdy pracovník proti němu je stížnost vedena). Pokud obsah stížnosti směřuje proti ředitelce Pečovatelské služby okresu Benešov, je tato stížnost předána k vyřízení na Městský úřad v Benešově – zřizovateli organizace.

 • stížnost je vyřízena bez zbytečných průtahů (nejlépe ihned), nejpozději do 30 dnů po podání stížnosti

 • každá stížnost je vyřízena písemně a její vyřízení doručeno/předáno stěžovateli. Jestliže je stížnost anonymní, je její vyřízení uloženo do příslušné evidence, neboť není známo, komu má být doručeno

 • opakuje-li stěžovatel stížnost, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahují-li jeho další stížnosti v téže věci nové skutečnosti, není nutné je znovu přešetřovat, ale stěžovatel bude vždy vyrozuměn.

   

Pokud nebude stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na nadřízený organ, organizaci či instituci sledující dodržování lidských práv (Seznam organizací a institucí sledujících dodržování lidských práv a základních svobod, na které je možné se obrátit při nespokojenosti s vyřízením stížnosti)

Uživatel služby může podat také podnět ke zlepšení nebo změnu fungování služby. Podnět je řešen ústně a poskytovatel se jím také zabývá.

 

Seznam organizací a institucí sledujících dodržování lidských práv a základních svobod, na které je možné se obrátit při nespokojenosti s vyřízením stížnosti:

                                                                                          

 • na Kancelář Veřejného ochránce práv:

  • adresa: Údolní 39, 602 00 Brno

  • tel.: (+420) 542 542 777

  • e-mail: podatelnaochrance.cz

  • web.: www.ochrance.cz

 

 • na Český helsinský výbor

  • adresa: Jelení 5, 118 00 Praha 1, nebo

  • tel.: (+420) 257 221 141

  • < > alzbeta.kolumpekova@helcom.cz < > http://www.helcom.cz  

    

   • na Asociaci občanských poraden

    • adresa: Tachovské náměstí 3, 130 00 Praha 3.

    • tel.: (+420) 222 780 599

    • e-mail: aop@obcanskeporadny.cz  

    • web.: http://www.obcanskeporadny.cz

    

   • Inspekce poskytování sociálních služeb

   • Ministerstvo práce a sociálních věcí

    • adresa: MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

    • tel.: (+420) 221 921 111

    • e-mail: posta@mpsv.cz.

    • web.: www.mpsv.cz

      


    [P1]doplnit kontakty